ĐHQT Hồng Bàng dành cho học sinh trường PTNK 6 suất học bổng

Trường Đại học Quốc tế Hồng bàng sẽ dành cho học sinh trường PTNK 6 suất học bổng, trong đó có 3 suất học bổng toàn phần và 3 suất học bổng bán phần. Các yêu cầu chi tiết xem trong công văn đính kèm. Các học sinh lớp 12 của trường PTNK có nguyện vọng học tại trường ĐHQT Hồng Bàng có thể làm đơn xin nhận học bổng và gửi cho thầy Trần Nam Dũng (tndung@hcmus.edu.vn) trong tuần này để được xét duyệt. (Chi tiết hỏi thầy Dũng).