Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024: Đề thi các môn chuyên

Đề thi môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Toan-chuyen-2023-2024.pdf

Đề thi môn Tin học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tin-hoc-2023-2024.pdf

Đề thi môn Vật lý chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Vat-ly-2023-2024.pdf

Đề thi môn Hóa học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Hoa-hoc-2023-2024.pdf

Đề thi môn Sinh học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Sinh-hoc-2023-2024-1.pdf

Đề thi môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tieng-Anh-chuyen-2023-2024.pdf

Đề thi môn Ngữ văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Ngu-Van-chuyen-2023-2024.pdf