Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2023-2024. Đáp án các môn chuyên

Đáp án môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dapan-Toan-Chuyen-2023-2024.pdf

Gợi ý chấm môn Tin học: Môn Tin học chấm tự động bằng các test. Ở đây chỉ là định hướng xây dựng test. https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Goi-y-cham-Tin-hoc-2023-2024.pdf

Đáp án môn Vật lý: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Vat-ly-2023-2024.pdf

Đáp án môn Hóa học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Hoa-hoc-2023-2024.pdf

Đáp án môn Sinh học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Sinh-hoc-2023-2024.pdf

Đáp án môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Anh-chuyen-2023-2024.pdf

Đáp án môn Ngữ văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Vanchuyen-2023-2024.pdf